Potkáme se na Instagramu:

@loveandpaper_studio

newsletter

Jednou za čas pošleme dopis

Potkáme se na Instagramu:

@loveandpaper_studio

newsletter

Jednou za čas pošleme dopis

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Prodávajícím je Kateřina Brabcová:

 • IČ: 06301061
 • se sídlem: Pátek 144, 439 08, Peruc
 • kontaktní údaje:
 • e-mail: hello@loveandpaper.studio
 • telefon: 721166868
 • web: www.loveandpaper.studio
 • (dále jen „prodávající“)

V těchto obchodních podmínkách se dočtete o vzájemných právech a povinnostech prodávajícího a zákazníka, tedy člověka, který uzavírá smlouvu jako spotřebitel nebo v rámci své podnikatelské činnosti prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „kupující“) umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.loveandpaper.studio (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy, pokud se však obě strany dohodnou na odchýlení kupní smlouvy formou e-mailové korespondence, mají tyto odchylky přednost před obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky i kupní smlouva se uzavírají v češtině.

2. Informace o zboží a cenách

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých produktů v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálních podmínek.

Veškerá prezentace našich produktů umístěná v katalogu internetového obchodu je čistě informativní a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na žádný z uvedených produktů či zboží. V internetovém obchodě jsou samozřejmě uvedeny všechny informace ohledně balení a dodání zboží – tyto informace platí v případě, že je zboží doručováno v rámci České nebo Slovenské republiky.

Případné slevy a slevové kódy z kupcí ceny nelze u zboží kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, formu (digitální nebo tištěná varianta), velikost v případě tištěného produktu (pokud je k dispozici výběr) a doručení. Způsob platby je pouze formou online platebního terminálu a zboží nelze uhradit na dobírku.

Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou na zodpovědnosti kupujícího a prodávající je považuje za správné. Podmínkou objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednávce zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy.

V případě, že některý z požadavků uvedených v kupní smlouvě nebude možné dodržet ze strany prodávajícího, zašle kupujícímu informace ohledně případné změny objednávky neprodleně poté, co tuto informaci zjistí.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na e-mailu hello@loveandpaper.studio

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o této chybě bez zbytečného odkladu a zašle mu na e-mail pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

4. Platební podmínky a dodání zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně platební kartou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V kupní ceně zboží v katalogu tohoto internetového obchodu není zahrnuta cena za balné a dopravu.

U platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohy, úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Zboží je kupujícímu dodáno následujícími způsoby:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem na konkrétní adrese,
 • online odesláním odkazu na e-mail.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob odeslání smluven na základě zvláštního požadavku od kupujícího, nese kupující riziko a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je nutno zboží z důvodů na straně kupujícího doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to oznámit přepravci a následně neprodleně i prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mail kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud je zboží předáno na několikrát, případně ode dne převzetí kompletní objednávky.

Kupující nemůže v tomto internetovém obchodu odstoupit od smlouvy v případě:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající v takovém případě sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávky digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na e-mail hello@loveandpaper.studio – prodávající následně bezodkladně potvrdí přijetí e-mailu.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu nebo velikost vráceno běžnými doručovateli. Adresu na vrácení zboží v České republice sdělí prodávající kupujícímu v odpovědi na jeho e-mail.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dní od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky za zboží, které od něj přijal, a to stejným způsobem, jakým proběhla platba, tedy bezhotovostní platbou na účet, ze kterého byla objednávka uhrazena.

Prodávající není povinen v tomto případě vrátit zpět platbu za balné a poštovné, pouze platbu za zboží samotné, případně za tisk, pokud je naceněn zvlášť.

Zboží musí kupující vrátit nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dodavatel či dovozce přeruší výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající o této situaci bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dní od oznámení nebo odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na tisk, balné a dodání, které od něj na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, tedy bezhotovostní platbou na účet, ze kterého kupující objednávku uhradil.

6. Reklamace

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, je zboží v odpovídajícím množství, kvalitě a provedení odpovídá popisu v katalogu internetového obchodu.

Toto se nevztahuje na ilustrace prováděné na zákazku, u kterých se předpokládá určitá míra invence a kreativity ze strany prodávajícího, a proto výsledná ilustrace není přesnou kopií zaslané fotografie od kupujícího, nýbrž uměleckým ztvárněním od prodávajícího.

Reklamaci nelze uplatnit na zboží u takového zboží, které je prodávané za nižší cenu s upozorněním na případné vady, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud byl před převzetí zboží informován o jeho vadách, nebo pokud vadu sám způsobil.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat následující:

 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy a vrácení celé částky za zboží, včetně částky za tisk, balné a dopravu.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže:

 • má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže daný produkt řádně využívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodně o reklamaci bezodkladně, nejpozději však do sedmi pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Uplynutí této lhůty se považuje za porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy požadavek na reklamaci zboží dorazí na e-mail prodávajícího.

Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace e-mailem.

Prodávající nenese zodpovědnost za vady způsobené dopravcem ani za komplikace spojené s pozdním doručením zboží zaviněné doručovatelem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7. Podmínky použití dárkového poukazu

 • Dárkový poukaz zakoupený v tomto internetovém obchodě je možné jednorázově využít na nákup dalšího zboží v internetovém obchodě www.loveandpaper.studio do data uvedeného jako platnost poukazu.
 • Kód uvedený na poukazu je třeba zadat po vytvoření objednávky do platební brány při zadávání platebních údajů.
 • Hodnota poukazu je uvedená na každém poukazu jako suma včetně DPH.
 • Poukaz funguje jako sleva z celkové sumy objednaného zboží s DPH.
 • Minimální suma pro použití dárkového poukazu je uvedena vždy na webové stránce daného produktu a odvíjí se vždy od ceny daného poukazu (tzn. pro poukaz v hodnotě 500 Kč je to 515 Kč, pro poukaz v hodnotě 1 000 Kč je to 1 015 Kč a tak dále).
 • Pokud je celková suma vyšší než hodnota poukazu, kupující doplatí pouze zbytek celkového sumy.
 • Pokud je celková suma nižší než hodnota poukazu, zbytek hodnoty poukazu bez náhrady propadá (poukaz je možné využít pouze v jedné objednávce).
 • Pokud není uvedeno jinak, dárkový poukaz se odečítá z celkové ceny objednávky – to znamená až poté, co jsou ke kupní ceně zboží připočítány všechny případné další náklady (například tisk, balné, poštovné a tak dále).
 • V jedné objednávce je možné použít maximálně jeden dárkový poukaz.
 • Dárkový poukaz není možné vyměnit za hotovost.
 • V případě vrácení zboží uhrazeného dárkovým poukazem je suma tohoto zboží vrácena prostřednictvím nového poukazu v hodnotě vrácené částky.
 • Dárkový poukaz se vztahuje na veškerý sortiment v katalogu internetového obchodu, není-li uvedeno jinak.

8. Osobní údaje

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění kupní smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží, žádosti o hodnocení nákupu nebo informace týkající se objednávky.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete ZDE. (https://loveandpaper.studio/cs/privacy)

9. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.loveandpaper.studio. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v čase závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 18.12.2021.